Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2023

Tego podcastu możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio

Rozwój kariery zawodowej uwarunkowany jest wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zewnętrzne to wciąż silne uwikłanie kobiet w tradycyjne role. Ponad 75% nieodpłatnej pracy opiekuńczej na świecie jest wykonywana przez kobiety. Ale bardziej niepokojące jest to, że w raporcie dotyczącym kobiet w finansach ponad 58% kobiet mówi: Jesteśmy pomijane przy awansach – komentuje wyniki raportu „Kobiety w finansach” Małgorzata Romaniuk, Wiceprezeska Zarządu BPH.

Jeszcze do niedawna uważałam, że rozmowy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w przestrzeni zawodowej, kampanie społeczne uświadamiające o nierównościach takie jak chociażby nasza - #nieczekam107lat - wystarczą, aby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn. Badania pokazują jednak, że wszelkie kryzysy tylko pogłębiają te nierówności, bo wracamy wtedy do utartych schematów. Dlatego dzisiaj uważam, że potrzebne są zmiany systemowe, jak chociażby te wprowadzone we Francji, gdzie parytety pozwoliły wyrównać sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie w zajmowaniu najwyższych stanowisk.

Niskie poczucie własnej wartości, wewnętrzne przekonanie o niższych kompetencjach, psychiczny opór przed ubieganiem się o awans – to bariery psychologiczne, czyli te wewnętrzne, blokują rozwój zawodowy kobiet. Jakie zatem są bariery zewnętrze? 

72% badanych respondentek uważa, że uwikłanie kobiet w tradycyjne role wpływa na możliwość awansu i aż 58% kobiet uważa, że są pomijane przy awansach z uwagi na płeć. Co ciekawe, odsetek mężczyzn, którzy dostrzegają te bariery jest o wiele niższy i wynosi odpowiednio 39% i 20%. Te dane, opatrzone komentarzami ekspertek i ekspertów, możemy przeczytać w IV edycji raportu o sytuacji kobiet w finansach, pokazującego największe wyzwania dla kobiet w tym obszarze. Raport został przygotowany przez firmę Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami. Gościni najnowszego odcinka podcastu Forbes Women, Małgorzata Romaniuk, jest jedną z ekspertek, która wypowiada się w tym raporcie. Brała też udział w pracach nad jego poprzednimi edycjami. Skąd wzięła się idea tego badania, co jest w nim badane i czemu ma służyć to badanie?

Badanie 30% Club Poland w 140 największych spółkach giełdowych pokazuje, że tylko 2% kobiet jest Prezeskami tych spółek a 12% zasiada w zarządach tych spółek. Te 30%, które pojawia się w nazwie badania i kampanii, ma swoje źródło w teorii masy krytycznej. Teoria ta mówi, że aby głosy mniejszości były słyszane i aby miała ona wpływ na decyzje podejmowane przez większość w danej grupie, to powinna mieć pewną masę krytyczną, za którą uznaje się właśnie 30%. Czy sektor finansowy osiągnął lub jest bliski tej masie krytycznej? Ile kobiet w stosunku do liczby mężczyzn pracuje w finansach i ile pełni funkcje kierownicze, zarządzające na tych najwyższych stanowiskach?

Wchodząc głębiej – czy w samym sektorze finansowym mamy obszary, w których mocniej dominują mężczyźni? Czy mamy do czynienia ze stereotypami typu: księgowość, czy back office to miejsca dla kobiet, ale już np. zarządzanie funduszami jest zarezerwowane dla mężczyzn?

Według Eurostatu luka płacowa w Polsce wynosi 4,5 proc. Jak wygląda sytuacja w branży finansowej? Czy tu kobiety i mężczyźni zarabiają tyle samo na tych samych stanowiskach? 

Badanie pokazuje, że 93% kobiet respondentek chce się rozwijać w branży finansowej, że kariera jest dla nich ważna i jednocześnie 94% ocenia, że w sektorze finansowym występują bariery mające wpływ na przebieg kariery. Czy kobiety w finansach mają szanse na rozwój, awans na równi z mężczyznami? Jakie główne bariery wymieniają w tym względzie respondentki?

Reasumując. Jaki obraz daje nam badanie? Przypomnę, że global gender gap report mówi, że kobiety będą miały równy status ekonomiczny, społeczny, za 132 lata… 2 lata temu było to 100 lat dla całego świata i 107 lat dla Europy. Czy w przypadku branży finansowej sytuacja się polepszyła względem ostatnich badań, czy jest wręcz przeciwnie?

Małgorzata Romaniuk

Wiceprezeska Zarządu/ Chief Risk Officer

Karierę w bankowości rozpoczynała w Banku PKO BP, a następnie w 1999 r. dołączyła do grupy GE, gdzie pełniła wiele funkcji managerskich w obszarach operacji, ryzyka oraz zarządzania strategicznymi projektami banku. Posiada doświadczenie w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej w tym faktoringu.

W latach 2014-2016 prowadziła strategiczne projekty banku jako Transfomation Leader. Od 2016 pełniła funkcje wiceprezesa banku BPH, opowiadała za Pion Operacji i Technologii.

W grudniu 2017 roku została powołana na stanowisko wiceprezesa banku BPH odpowiadającego za Pion Zarządzania Ryzykiem.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest też absolwentką programu menedżerskiego prowadzonego przez Harvard Business School. 

Od wielu lat aktywnie działa w ramach grupy GE, ale również w zewnętrznych fundacjach i organizacjach na rzecz wsparcia i promowania roli kobiet w biznesie. Liderka oraganizacji GE Women’s Network regionu wspodniego w Europie. Za swoją działalność została wyróżniona w X edycji konkursu Bizneswoman Roku fundacji Sukces Pisany Szminką w kategorii Female Champion of Change